(התמונה עברה עריכה) Header picture: "A. Trankowski" (Poland, 1875-1900)   – רשיון


מרכזת הקורסים:
ד"ר בתיה אפלפלד |  batiaap@levinsky.ac.il